ਸਮਾਗਮ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਾਫੀ ਸਵੇਰ

ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਸਵੇਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ  ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਵਿੱਚ.
ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਰੈਫਲ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪੈਕ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
 
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈੱਡਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਦਰਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Well-being Coffee Poster.png

Cranbrook ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ